Синтетичен разредител

Синтетичен разредител

Описание:

За разреждане на синтетични бои, грундове, лакове; за почистване на инструменти.

Съхранение

В затворен амбалаж, на проветриви места.Да се работи между +50C и +0 C30 градуса.

Срок на годност:

2 г.от датата на производство.

Рискови фрази:

R11-Силно запалим; R20/22-Вреден при вдишване, контакт с кожата и при поглъщане;

Мерки за безопасност

S2-Пазете от деца; S16-Пазете далеч от запалителни източници- ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО; S24/25-Избягвайте контакт с кожата и очите; S29-Не изхвърляйте в канализацията;S51-Използвайте в добре проветриви помещения.Tочка на възпламеняване 380 C .

Спецификация