Полиестерни смоли за RTM технология

Полиестерни смоли за RTM технология

Описание:

RTM (Resin Transfer Molding) технология е процес на закрито формоване или технология на подаване на смоли в закрита форма, предварително армирана със стъклени влакна. Тези смоли са с нисък вискозитет, произведените с тях продукти след втвърдяване придобиват по – добри физични свойства спрямо композитите, произведени чрез метода на ръчно полагане. Придвижването на смолата в матрицата в повечето случаи се осъществява с помощта на вакуум. За по – бързо и хомогенно разпределение на смолата се препоръчва методът с помощта на вакуум (VARTIM – Vacuum Assisted RTM).

Липсата на емисии на стирен по време на обработка е голямо предимство по отношение на здравето. Друго предимство на RTM технологията е по – бързото практично производство на продукти при серийно производство. С всеки изминал ден RTM технологията става все по – предпочитана от метода на ръчно полагане. Едни от причините за това са избягването на човешката грешка и липсата на емисии на стирен по време на производство.

Поради наличието на различни оборудвания и методи на прилагане, смолите за RTM технология се разработват и произвеждат специално и различно, в зависимост от желанията на клиентите.

Спецификация
Вискозитет (cP) Време на желиране (минути) Екзотермична температура (Сº) Съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) (%)
Е – 55 680 6* 120 33.5
Е – 56 550 4.17** 125 36
Е – 56 FR 550 7.5*** 200 38
E – 57 525 13*** 150 38
Е – 58 550 14.5*** 115 38
Е – 58 TM 425 14*** 150 38
*:0,2% CoOc (6%) + 2% MEK – P @ 25C **:1% CoOc (1%) + 1% MEK – P @ 25C