Полиуретанов разредител

Полиуретанов разредител

Описание:

Специален разредител, предназначен за разреждане на всякакви видове полиуретанови бои, грундове, лакове.

Съхранение

В хладни и проветриви места. След употреба капакът на тенекията добре да се затвори. Да се пази от взаимодействие с въздух и вода! Състав: толуен60%, хилен15%, изобутил ацетат-15%,метил етил кетон 10% М.П.А- 3 %.

Срок на годност:

3 години от датата на производство.

Рискови фрази:

R10-Възпламеним; R11-Силно запалим; R20: Вреден при вдишване.R21: Вреден при контакт с кожата. R22: Вреден при поглъщане. R36/37/38-дразни очите,R66-Повторното излагане може да доведе до сухота и напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж;

Мерки за безопасност

S2-Пазете от деца; S3: Да се съхранява на хладно място. S7: Съдът да се държи плътно затворен, S16: Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S23: Да не се вдишва боята.S24: Да се избягва контакт с кожата.S25: Да се избягва контакт с очите, S51: Да се използва само на проветриви места, S62: При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.

Спецификация